Late Breaking Cardiovascular Endocrinology I (posters)

LB SAT 66

Combination of Aldosterone to Renin Ratio and Plasma Aldosterone Concentration Is Useful in Detecting Unilateral Subtype of Primary Aldosteronism
Yui Shibayama, Norio Wada, Hironobu Umakoshi, Takamasa Ichijo, Yuichi Fujii, Kohei Kamemura, Tatsuya Kai, Ryuichi Sakamoto, Atsushi Ogo, Yuichi Matsuda, Tomikazu Fukuoka, Mika Tsuiki, Tomoko Suzuki and Mitsuhide Naruse