Late-Breaking Adrenal HPA Axis I (posters) (posters)

LBFri-22

Clinical Significance of Adrenal Computed Tomography Findings in Young Patients with Primary Aldosteronism
Tatsuki Ogasawara, Hironobu Umakoshi, Norio Wada, Takamasa Ichijo, Kohei Kamemura, Yuichi Matsuda, Yuichi Fujii, Tatsuya Kai, Tomikazu Fukuoka, Ryuichi Sakamoto, Atsushi Ogo, Tomoko Suzuki, Mika Tsuiki and Mitsuhide Naruse